ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Rouchovany
Projekty

Ve školním roce 2018/2019 je naše škola zapojena do těchto projektů financovaných z ESF:


Naše škola realizuje Projekt EU: "Šablony I -  ZŠ a MŠ Rouchovany".
Cílem projektu je další zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí na ZŠ,  osobnostně  profesní rozvoj pedagogů, spolupráce s rodiči. Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

"Celé Česko čte dětem"
Cílem projektu je společné čtení /rodiče a dítěte/, což má obrovský význam pro rozvoj emocionálního zdraví dětí /rozvoj paměti, představivosti, myšlení/ a posiluje pouto mezi dětmi a rodiči.
U nás ve škole realizujeme tento projekt jako pravidelné předčítání dětem ve školní družině.

"Ovoce a zelenina do škol"
Cíl projektu: poskytovat dětem I. stupně zdarma ovoce a zeleninu, jedná se o evropský projekt s finanční pomocí EU.

"Školní mléko"
Cílem tohoto projektu, který podporuje také EU, je poskytnout dětem školní mléčko za dotované ceny.
---------------------------------------------------------------

Další projekty
DÍLNY ZŠ ROUCHOVANY

Naše škola realizuje projekt "Dílny ZŠ Rouchovany, reg. č.:CZ.1.07/1.1.00/57.0621", zaměřený na rozvoj technických dovedností "( pro žáky II. stupně).
Cíl projektu: podpořit technické vzdělávání žáků /vybavení dílny potřebným nářadím, výroba určitých výrobků samotnými žáky, ke každému výrobku žák zpracuje portfolio s metodickým listem, fotodokumentací apod.


ZDRAVÁ ZÁDA NA VYSOČINĚ

       V tomto projektu jsme zapojeni jako partneři projektu. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jeho cílem je uplatnit ve škole metodu senzomotorické stimulace pro žáky s vadným držením těla a dále jako prevenci pro ostatní žáky.
       Při cvičení se používají gymnastické míče a vzduchové polštáře.
Projekt byl pečlivě připravován ve spolupráci s odbornou fyzioterapeutkou. Pomůcky jsou hrazeny z fondů EU.
Cvičení povede proškolený pedagog a bude realizováno v odpoledních hodinách v rámci školní družiny. Cvičení začne ve ŠR 2011/2012.


EU PENÍZE ŠKOLÁM

Název projektu: Inovace výuky

       Cílem projektu je rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, rozvoj výuky cizích jazyků, rozvoj matematické gramotnosti a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Tyto cíle budou naplněny vytvářením inovovaných materiálů pro výuku.
Věříme, že projekt naší škole pomůže v následujících dvou letech realizovat aktivity, na které bychom
za běžných okolností neměli prostředky a že tyto aktivity budou prospěšné a užitečné zejména pro naše žáky. Doba trvání projektu:  1. 3. 2011 - 31.8. 2013.

V rámci projektu "EU peníze školám" vytvořili učitelé školy výukové materiály do těchto výukových oblastí:
-    Jazyk a jazyková komunikace -    Český jazyk - 1. st.
                                                                      Anglický jazyk - 2. st.
                                                                Ruský jazyk
-    Matematika a její aplikace -  2. st
-    Informační a komunikační technologie - 2. st.
-    Člověk a jeho svět - 1. st.
-    Člověk a jeho zdraví - 1. st.
-    Člověk a příroda -  2. st. - Zeměpis
                                                 Přírodopis
                                                  Chemie
                                                  Fyzika
Jste-li z jiného pedagogického pracoviště a máte zájem sdílet s námi naše materiály, pište na školní emailovou adresu: jana.mttnerova@zsrouchovany.cz.


ORP TŘEBÍČ - SÍŤOVÁNÍ ŠKOL, JEJICH VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE A PRAKTICKÁ POMOC DĚTEM OHROŽENÝM POCITEM NEÚSPĚCHU (2014 - 2015)

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchovany je přihlášena do projektu "ORP Třebíč - síťování škol, jejich vzájemná spolupráce a praktická pomoc ..."  Žáci přihlášeni do tohoto projektu se dále vzdělávají v jazycích (Čj, Aj), matematice, dalších přírodních vědách (F, CH, Př), logopedii, grafomotorice aj.


RECYKLOHRANÍ (2014)
Díky celostátnímu programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět se nám podařilo nejen poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie, ale také je aktivně zapojit do procesu ochrany životního prostředí. Spoluorganizátorem celého programu je společnost ASEKOL, která zajišťuje svoz a následnou recyklaci vybraného elektrozařízení. V rámci Recyklohraní žáci třídí
již nepoužívané televizory, monitory, a drobné spotřebiče. S pomocí tzv. LCA analýzy dat můžeme přesně vyčíslit,kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme naším aktivním přístupem přírodě ušetřili. Můžeme také spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.

Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii
za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací
je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze Země.

"Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v roce 2014 vytřídili
3 televize, 7 monitorů a 60 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 2,9 MWh elektřiny, 132,72 litrů ropy, 13,39 m2 vody a 0,13 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,67 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 2,69 tun", popsala konkrétní úspory pro životní prostředí paní učitelka Alena Pekárková koordinátora EVVO
na škole.